ALGEMENE LEDENVERGADERING a.s.v. DTA Fortius

Op Donderdag 23 februari 2023 zal de 29ste Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het Clubhuis, aanvang 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter

2. Agenda (voor eventuele wijzigingen of aanpassingen)

3. Instelling stembureau

4. Ingekomen stukken

5. Notulen ALV d.d. 28 februari 2022

6. Financieel jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascontrole commissie

8. Decharge Bestuur voor het gevoerde beleid 2021/2022

9. Aanpassing statuten A.S.V. D.T.A. Fortius (kijk voor wijzigingen op de DTA Fortius site de link https://dtafortius.nl/nieuwe-statuten/ )

10. Verkiezing bestuursleden:
Statutair aftredend zijn de heren: Robert Veenendaal (niet herkiesbaar) en Kick Pullen (treedt af als voorzitter).
Toetreding Waldo Dors kandidaat voorzitter

11. Verkiezing kascontrolecommissie

12. Begroting 2023/2024 (financieel verslag wordt op de vergadering uitgereikt)

13. Vaststelling contributie 2023/2024

14. Overige mededelingen van het Bestuur

15. Rondvraag

16. Sluiting